Obavu z vymožiteľnosti práva pri cezhraničných aktivitách
odstráni arbitrážne konanie

O nás

EastArbiter je platformou na objektívne a operatívne (arbitrážne) riešenie sporov, ktoré má predovšetkým zvýšiť právnu istotu, zjednotiť postup pri vymáhaní právnych nárokov, a najmä podporiť cezhraničné podnikateľské aktivity.

Arbitrážne riešenie sporov EastArbiter je jednou zo služieb obchodnej komora EASTPORT o.z., so sídlom Rázusova 49, 040 01 Košice, IČO: 50 587 064, ktorá združuje rozhodcov zo Slovenska a Ukrajiny s odbornými aj právnymi skúsenosťami, a rozhodcovské konanie zabezpečuje po organizačnej a ekonomickej stránke.

Ad hoc rozhodcovia EastArbiter predstavujú nezávislých a nestranných rozhodcov – rozhodcovské súdy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

Konanie pred rozhodcovským súdom EastArbiter je zo zákona rovnocennou alternatívou klasickému súdnemu konaniu pred všeobecnými súdmi. Rozhodnutie, ktoré je výsledkom rozhodcovského konania, je právne záväzné a vykonateľné nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí.

Výhody arbitrážneho konania

Odbornosť

výber rozhodcu sa realizuje vždy s prihliadnutím na predmet sporu a tomu adekvátnu odbornú špecializáciu rozhodcu

Efektívnosť

konanie je jednostupňové a rýchlejšie ako pred všeobecným súdom. Rozsudok je vykonateľný dňom doručenia aj v cudzích krajinách

Bez jazykovej bariéry

preklady listinných dôkazov, prípadne tlmočenie pri výsluchoch zabezpečíme my, v konaní môžete komunikovať v SVK, UA, RUS aj ENG jazyku

Úspora nákladov

v závislosti od hodnoty sporu je konanie pred rozhodcom aj viac ako o polovicu lacnejšie ako klasické súdne konanie

Fyzická dostupnosť

v prípade účasti na pojednávaní sú Košice tým ideálnym miestom. Medzinárodné letisko s priamym letom do Kyjeva, Bratislavy, či Prahy. Iba 100 km od centra Zakarpatia Užhorodu

Neverejnosť

riešenie sporu prebieha za zatvorenými dverami, rozsudok sa vyhlasuje iba pred účastníkmi konania

Arbitrážne konanie

Konanie pred rozhodcovským súdom na Slovensku upravuje zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, a zo zákona je rovnocennou alternatívou riešenia sporov všeobecným súdom.

Rozhodcovský súd EastArbiter rozhoduje majetkové spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodno-právnych vzťahov, ak povaha týchto sporov pripúšťa ich riešenie súdnym zmierom. Z rozhodovania rozhodcovského súdu sú vylúčené len:

  1. spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
  2. spory o osobnom stave (napr. rozvodové konanie a pod.)
  3. spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí
  4. spory ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania

Rozhodovanie sporov pred rozhodcovským súdom EastArbiter je možné na základe písomného súhlasu strán sporu pred vznikom sporu (napr. rozhodcovská doložka zakomponovaná do zmluvy medzi partnermi alebo formou samostatnej rozhodcovskej zmluvy medzi partnermi) alebo po vzniku sporu (napr. ako dodatok ku platnej zmluve alebo formou vyhlásenia).

Rozhodcovské konanie sa v porovnaní so súdnym konaním pred všeobecnými súdmi považuje za rýchlejšie, efektívnejšie, pružnejšie, diskrétnejšie, finančne a časovo menej náročnejšie.

V rozhodcovskom konaní je rozhodcovský rozsudok konečný a záväzný pre obe sporové strany, nie je možné sa voči nemu odvolať. Jeho možné napadnutie na štátnom súde je iba v niektorých prípadoch, ale ani to nerobí rozhodcovský rozsudok neplatným. Rýchlosť rozhodcovského konania je zvýraznená aj tým, že celé konania je prevažne iba písomné.

Významným plusom rozhodcovského konania je automatická vykonateľnosť rozhodcovských rozhodnutí v zahraničí, teda ich uznanie v inom štáte ako v štáte vydania rozhodcovského rozhodnutia. Platí to pre všetky krajiny, ktoré pristúpili k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (10. jún 1958 New York), vrátane Slovenska a Ukrajiny.

Viac

Rozhodcovská doložka

Pokiaľ majú účastníci obchodnoprávnych vzťahov záujem o riešenie ich potencionálnych sporov cez arbitrážne konanie pred rozhodcovským EastArbiter, je nevyhnutné, aby medzi sebou uzavreli tzv. rozhodcovskú zmluvu, ktorou sa v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení rozumie dohoda zmluvných strán o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v arbitrážnom konaní.

Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k určitej zmluve.

Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu. Nedodržanie písomnej formy je možné nahradiť vyhlásením zmluvných strán do zápisnice pred ad hoc rozhodcom EastArbiter o podrobení sa jeho právomoci, a to najneskôr do začatia konania vo veci samej.

V prípade, ak chcete, aby vo Vašej právnej veci rozhodoval ustanovený ad hoc rozhodca je potrebné do zmluvy s Vašim obchodným partnerom  (napr. do záverečných ustanovení zmluvy alebo do článku zmluvy pod názvom „Rozhodcovská doložka“) vložiť doložku. Rozhodcovská doložka môže byť umiestnená aj v rámci Všeobecných obchodný podmienok.

Rozhodcovská doložka

V prípade ak s Vašim obchodným partnerom už máte uzatvorenú zmluvu, ktorá neobsahuje rozhodcovskú doložku, tak jednoducho podpíšte rozhodcovskú zmluvu.

Rozhodcovská zmluva

Viac

Zoznam rozhodcov

Obchodná komora EASTPORT o.z. vedie aktuálny zoznam ad hoc rozhodcov EastArbiter zo Slovenska a Ukrajiny, z ktorého si zmluvné strany môžu vybrať rozhodcu podľa jeho odborného zamerania v nadväznosti na predmet sporu. Zmluvné strany sú oprávnené si zvoliť rozhodcu aj mimo zoznamu ad hoc rozhodcov EastArbiter, ale v tomto prípade musí ísť o osobu spôsobilú vykonávať funkciu rozhodcu v zmysle zákonných podmienok, a rozhodca musí akceptovať Rokovací poriadok ad hoc rozhodcov EastArbiter, a s tým súvisiace pravidlá.

Ad hoc rozhodcovia EastArbiter zapísaní v „Zozname rozhodcov“ sa zaviazali vykonávať funkciu rozhodcu v súlade so zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov, a aby sa práva na ich úkor nezneužívali.

Zoznam rozhodcov

Povedali o nás